# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
حمید استاجی 13 475 19 28
عباس جواهری وایقان - - - -
حیدر رحیمی 3 57 1 0
محمد رضا سلیمی اول بجستانی 10 600 11 0
سحر غفاری خلیق 9 275 8 6
عماد چنگیزی 7 122 5 0
خاطره کفشدوزان 4 88 2 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
حمید استاجی 10 274 42 88
عباس جواهری وایقان 4 65 8 35
حیدر رحیمی 2 31 7 10
محمد رضا سلیمی اول بجستانی 7 347 10 28
سحر غفاری خلیق 4 122 13 41
عماد چنگیزی 4 44 10 18
خاطره کفشدوزان 4 74 13 41
Top