# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
حمید استاجی 12 453 17 28
عباس جواهری وایقان - - - -
حیدر رحیمی 2 50 1 0
محمد رضا سلیمی اول بجستانی 10 594 10 0
سحر غفاری خلیق 9 254 7 6
عماد چنگیزی 7 122 5 0
خاطره کفشدوزان 4 88 2 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
حمید استاجی 9 260 42 90
عباس جواهری وایقان 4 63 8 35
حیدر رحیمی 2 29 7 10
محمد رضا سلیمی اول بجستانی 7 342 10 28
سحر غفاری خلیق 4 111 13 41
عماد چنگیزی 4 44 10 18
خاطره کفشدوزان 3 55 8 22
Top